fbpx

Der Kinship Blog

Font size: +
3 minutes reading time (617 words)

Church in The Netherlands Commits Itself to Being a Safe Place for LGBTI Individuals

nederland union conference

The Netherlands Union Conference has advised all churches in the Netherlands to "fully commit themselves to ensuring that LGBTI individuals feel safe in the church." In addition, NUC leadership says it would "strongly advise against any steps to revoke the membership of LGBTI people, given the unsafe environment this would create in churches."

The Statement: Nederland  English


Op dit moment wordt er in de wereldkerk veel gesproken over seksualiteit en LHBT-zijn (lesbisch, homo-, bi- en transseksueel). Onlangs was er in Zuid-Afrika een wereldwijde conferentie over dit thema, en vorig week heeft het bestuur van de wereldkerk een richtlijn afgestemd hierover.

In Nederland is het onderwerp LBHT-zijn al langer onderwerp van discussie en in 2012 namen de afgevaardigden van de gemeenten het volgende besluit:

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur op in de komende bestuursperiode, naar het voorbeeld van het project een  Veilige Kerk, aandacht te besteden aan de problematiek van en rond personen met een niet-heteroseksuele geaardheid, opdat zij zich veilig mogen weten in de kerk.

Dit besluit draagt het Algemeen Kerkbestuur op om zich in te zetten opdat LHBT-ers zich veilig weten in de kerk. Dit besluit ter harte nemend, wil de Nederlandse Unieconferentie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten reageren op de richtlijn die onlangs afgestemd is.

Hoewel wij het bijbels ideaal van een monogame, heteroseksuele relatie erkennen, blijven wij benadrukken dat dit een ideaal is. Het fundament van het Christendom is dat alle mensen tekortkomen aan het ideaal van God; daarom hebben wij de genade van God en het offer van Christus nodig. Vanuit deze constatering moeten wij als gemeente, alle kinderen van God, die allemaal tekort komen aan het ideaal van God, met liefde verwelkomen in onze gemeente.

Wij raden de gemeenten in Nederland met klem aan om zich in te zetten opdat LHBT-ers zich veilig voelen in de kerk. Wij zouden alle stappen die genomen zouden kunnen worden om LHBT-ers hun lidmaatschap af te nemen ten zeerste afraden; gezien de onveilige sfeer die hierdoor in gemeenten zou ontstaan.


"There is a great deal of discussion about sexuality, and specifically LGBTI individuals (lesbian, gay, bisexual, transsexual, intersex), at this moment. The General Conference recently held an international conference on this topic in South Africa, and last week the board of the world church voted on guidelines regarding LGBTI individuals.

In the Netherlands the topic of sexuality has been under discussion for quite some time, and in 2012 the delegates of the local churches voted the following: 

Following the example of the ‘Safe Church’ initiative, the delegates, gathered together in committee, charge the Executive Board in the coming administrative period to consider the problems of and concerning people with a non-heterosexual nature, so that they can feel safe in the church.

Following this vote, the Executive Committee has committed itself to ensuring that LGBTI individuals feel safe in the church. In taking this decision to heart, the Netherlands Union Conference of the Seventh-day Adventist church would like to respond to the General Conference’s recently-voted guideline.

Although we acknowledge the biblical ideal of a monogamous, heterosexual relationship, we continue to emphasise that it is an ideal. The basis of Christianity is that all people fall short of God's ideal; this is why we require God’s grace and Christ’s sacrifice. This leads to the conclusion that we, as Christians, must welcome all children of God – who all fall short of God’s ideal – into our churches with love.

We advise the churches in the Netherlands to fully commit themselves to ensuring that LGBTI individuals feel safe in the church. We would strongly advise against any steps to revoke the membership of LGBTI people, given the unsafe environment this would create in churches."

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Journey - Chapter 1